LINE Notify

แจ้งเตือนการชำระเงินผ่าน LINE Notify

สำหรับประเทศไทย ผู้คนใช้งาน LINE อย่างกว้างขวาง การ integrate LINE เข้ามากับ WordPress เพื่อนำมาใช้ในการ Login เข้าระบบหลังบ้านของร้านค้าออนไลน์ หรือแจ้งเดือนรายการสั่งซื้อสินค้าใหม่ สินค้าเหลือน้อย ส […]

Scroll to top