Google Drive

Google Drive สำรองข้อมูลออนไลน์

วันนี้เรามีบทความดีๆ สำหรับใครที่ต้องการสำรองข้อมูลออนไลน์เผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่น คอมพิวเตอร์หรือโน็ตบุกฮาร์ดไดรฟ์เสีย หรือถูกขโมย ข้อมูลของเราก็ยังคงอยู่และสามารถดึงมาใช้งานได้อีกครั้ง สำหรับบริก […]

Scroll to top